Beste ON-ers,

Bijgaand de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 15 mei 2019. De vergadering vindt plaats in het clubhuis van Oranje Nassau, de aanvang van de vergadering is 19:30.

 1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag van de ALV gehouden op 16 mei 2018

4. Jaarrekening seizoen 2017/2018

5. Verslag van de kascommissie

6. Begroting seizoen 2018/2019

7. Plannen huisvesting Sportpark Coendersborg

8. Bestuurssamenstelling

            - Aftredend: Joost Kok (penningmeester)

            - Beschikbaar gesteld: Jalt de Haan (bestuurslid overige senioren)

9. Jubilarissen, benoeming ereleden, leden van verdienste

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor