De laatste weken is er een aantal malen in de media nieuws geweest over de problemen die de Groninger breedtesportverenigingen hebben met het beleid voor deze sector en dan met name de hoge extra kosten waarmee men deze sector wil opzadelen. Door een aantal leden is aan de voorzitter gevraagd de hele problematiek uit te leggen. Hieronder de tekst die Jan Buitenhuis heeft uitgesproken bij de vergadering van de Raadscommissie financiën en veiligheid op 5 november j.l.

Een uitgebreide uitleg van de problemen van de sportclubs met de gemeente is ook gemaakt en deze tekst is verspreid onder degenen die de wekelijkse nieuwsbrief van Jan Niko de Boer ontvangen per mail. Mocht je dit stuk ook toegezonden willen krijgen, stuur dan een mail naar secretarisoranjenassau@gmail.


Dames en heren,

U ziet hier een vrijwilliger die 20/30 uur per week aan zijn hobby besteed: voorzitter van Oranje Nassau. Hetgeen ik zeg wordt ondersteund door de FGA (12000 aangesloten voetballers) en de Sportkoepel Groningen (17500 aangesloten sporters). Het voorgestelde verdwijnen van de huurcorrectie voor trainingsuren alsmede het afschaffen van de kleedkamervergoeding heeft voor de voetbalsector desastreuze gevolgen. Het afschaffen van de correctie voor trainingsuren betekent dat voor de jeugd de tarieven omhoog gaan met 200% en voor volwassenen met 100%. Het afschaffen van de kleedkamervergoeding is unfair en creëert rechtsongelijkheid. Clubs die gebruik maken van kleedkamers die in eigendom zijn van de Gemeente betalen hiervoor niets extra’s, terwijl de gemeente alle kosten voor haar rekening neemt. Clubs die eigenaar zijn van de kleedkamers en dus voor de kosten opdraaien kregen dit terecht tot nu toe gecompenseerd via deze subsidie. Dit kan dus niet en zal m.i. ook niet bij de rechter staande blijven.

Voor Oranje Nassau betekenen de aangekondigde maatregelen dat het bedrag dat per saldo aan de Gemeente moet worden betaald omhoog gaat met bijna €8000 per jaar, een stijging van 106%. Dit komt bovenop allerlei andere verhogingen die we de laatste jaren al betaald hebben, alsmede verhogingen die er verder al zijn aangekondigd.

Voetbalclubs hebben het als gevolg van de crisis op financieel gebied al erg zwaar. Door dalende sponsorinkomsten en dalende inkomsten uit de kantine heeft ON al een inkomstendaling van €50.000 moeten opvangen. Dit is 25% van het begrotingsniveau. Dit is gelukt door strikte kostenbeheersing en door contributieverhogingen. Verder kostenverhogingen moeten 1 op 1 worden vertaald in contributieverhogingen. De thans aangekondigde maatregelen betekenen een contributieverhoging van 20 tot 35% voor jeugdleden en 15% voor senioren. De verhogingen die nog komen gaan nogmaals substantiële contributieverhogingen tot gevolg hebben. Verdubbeling van contributies ligt in het verschiet. Dit zal de drempel voor sport zodanig verhogen dat alleen mensen met hogere inkomens dit zich nog langer kunnen permitteren. Voor de jeugdsportbeoefening met alle bekende problemen is dit desastreus. Schaalvergroting door fusies e.d. is voor deze problematiek ook geen oplossing. U zet de clubs met de rug tegen de muur. Ook speelt het risico van allerlei juridische procedures, omdat uit recente jurisprudentie duidelijk naar voren komt dat de financieringsproblemen bij lokale overheden geen reden zijn voor eenzijdige huuraanpassingen naar de non profit organisaties: sportclubs.

Er is bij de Gemeente geen samenhangend beleid hoe men om moet gaan met de breedtesport en met name het aandeel van de Gemeente in de financiering van de breedtesport. Ad hoc maatregelen zijn schering en inslag. Bij recente contacten met de wethouder en raadsleden is overleg toegezegd over deze problematiek. Ik moet helaas constateren dat strikte naleving van een coalitieakkoord blijkbaar zwaarder weegt dan het nakomen van afspraken met de sportsector, maar ook dat er feitelijk bij een deel van uw bestuurders geen echte interesse is in het belang van de breedtesport. Breedtesport is blijkbaar politiek niet “sexy”genoeg.

De overal door u geroemde bestuurders en vrijwilligers van de clubs begrijpen dit niet en zijn vriendelijk gezegd zwaar teleurgesteld. Waarom wel vele miljoenen naar bijv. cultuur en prestigeobjecten als het Forum , de nieuwe trainingsfaciliteiten voor FC Groningen, een topsporthal etc.

Ik roep u nadrukkelijk op deze doodlopende weg te verlaten en in overleg met de sportbestuurders te komen tot een uitgebalanceerd beleid voor de breedtesport en de financiering daarvan. Kiest u niet daarvoor dan dreigt de stad geconfronteerd te worden met bestuurders en vrijwilligers die afhaken. Een al jarenlang bestaande goede basis voor breedtesportbeoefening verdwijnt en u als Gemeentebestuurders zult zelf met de gevolgen ervan worden geconfronteerd. Gratis kader zult u moeten vervangen door betaalde krachten en u zult niet ontkomen aan regelingen om de sport voor mensen lage inkomens bereikbaar te houden. Kort samengevat: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” en kom eindelijk eens met een gedragen beleid voor de breedtesport. Hou op met ons te belasten met tekentafelideeën als de moderne vereniging, maar help ons met onze echte problemen zoals het oplopend tekort aan vrijwilligers en de vergrijzing van het resterende kader.


Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor